P.R.E VS Andalusier?

Jag har skrivit det tidigare och det tål att upprepas igen. En P.R.E är INTE en Andalusier!!
 
Det är lite som att jämföra ett halvblod med ett svenskt varmblod. De som är insatta i rasen rynkar på näsan åt ordet svenskt halvblod och rättar att det heter Svenskt Varmblod. Att vi kallar det för ett halvblod är ju för att det förut var en korsning av olika raser och därför inte renrasig. Det blev ett "halvt blod" istället för ett "Fullt Blod". Halvblod var också en korsning ofta med lite tyngre hästar, som var lugnare än fullblodshästarna. Sedan skapades en egen rasförening och det halva blodet blev en ras, alltså ett varmblod.
 
Lite samma sak är det med P.R.E. Andalusier är ett samlings begrepp som användes flitigt förr i tiden av resten av världen för att beskriva en häst från Andalucia i Spanien. Rasen Pura Raza Española fick sitt officiella namn 1912 men den kallades även innan detta för den rena spanska hästen. Andalusier var förmodligen ett lätt namn att sälja hästar på, det är ett rätt vackert ord och låter fint att säga. Men sanningen är att idag kan man aldrig riktigt vara säker på vad en Andalusier är för ras. Det kan vara lite vad som helst. Det är också ett lättare sätt att sälja korsningshästar på. "Nej, den har ingen stam, men det är en Andalusier". Ja, hur ska dom kunna motbevisa det? En P.R.E är alltid en P.R.E. En Andalusier kan vara en P.R.E där ägaren väljer att kalla den Andalusier, men det kan också vara en korsning, okänd härstamning eller på annat sätt papperslös.
 
Det mest irriterande är att källor som Wikipedia är svåra att få bort där det står felaktiga saker som att Andalusier är en ras, att det finns en ras som heter Kartusierhäst, vilket egentligen bara är en blodslinje inom P.R.E rasen, samt att de går att spåra källor till aftonbladet och andra tidningar som lägger upp rasbeskrivningar under namnet Andalusier. Att namnet finns i äldre hästböcker får man väll ursäkta dem för, de visste väll inte bättre då, men nu gör man det!
 
Det är såååå många, och har varit ännu fler genom tiderna som blivit lurade att de köpt en renrasig häst, när de i själva verket köpt en ostammad, oreggad Andalusier. Jag har hört flera historier om folk som försöker anmäla sina hästar till P.R.E utställningar, för de har blivit garanterade av säljaren att P.R.E och Andalusier är samma sak. Hästen har ju pass och många tror då att hästen automatisk är ansluten till en rasförening. Många länders olika jordbruksverk som reggar korsningar använder fortfarande namnet Andalusier på spanska korsningar och andra P.R.E liknande hästar med okänd stam. Försäkringsbolagen i Sverige kan fortfarande regga Andalusier under ras. I Tävlingsdatabasen går det också att lista hästen som Andalusier.
 
 
Många P.R.E uppfödare och ägare ser det som en stor förolämpning att någon kallar deras hästar för Andalusier då det fått en sådan negativ bemärkelse i P.R.E världen. Det skulle typ betyda att man frågar om personen föder upp korsningar eller blandraser om man ska jämföra med hundar. :P
 
 
 
I've written it before and it must be repeated again. A P.R.E is NOT an Andalusian !!

It's a bit like comparing a half-bood with a Swedish Warmblood. Those who are familiar with the breed frown upon the word Swedish Halfblood and correct it, it is called Swedish Warmblood. We call it a half-brood because there used to be a crossing of different races and therefore not a purebred. It was a "half-blood" instead of a "Fully Blood". Half-Blood was also a crossover often with little heavier horses, which was calmer than thoroughbred horses. Then they created their own breed association and the half blood became a race, then a warmblood.

It is the same thing is with P.R.E. Andalusians is a compilation concept that was widely used in the past by the rest of the world to describe a horse from Andalucia in Spain. The breed Pura Raza Española got its official name in 1912 but it was called even before this for the pure Spanish horse. Andalusians was probably an easy name to sell horses with, it's a beautiful words and sounds nice to say. But the truth is that today you can never really be sure what an Andalusian is. It can be a little bit of whatever. It is also an easier way to sell crossbreed horses. "No, it is no P.R.E, but it is an Andalusian". Yes, how will they be able to prove them wrong? A P.R.E is always a P.R.E. A Andalusian may be a PRE where the owner chooses to call it Andalusian, but it can also be a cross, a not known origin or otherwise paperless.

The most annoying thing is that sources like Wikipedia are hard to get right where it says wrong things like Andalusian is a race, there is a breed called Cartujanohorse which is really just a bloodline within the PRE breed, and that they can trace sources of Newspaper's and other magazines that tell of the Andalusian. That the name is in older horse books can we excuse them for, they knew not better then, but now they do!

There are soooooo many, and has been even more through the ages who have been deceived that they bought a pure breed horse, when in fact they bought a not pure, unregistered Andalusian. I have heard several stories of people trying to lodge their horses to the PRE exhibitions, for they have been guaranteed by the seller that the PRE and the Andalusian is the same thing. The horse has a passport and many believe then that the horse automatic is connected to a breeding association. Many countries' various agricultural works registry intersections still use the name for Spanish Andalusian crosses and other similar PRE horses with unknown origins. Insurance companies in Sweden can still registry Andalusian as a breed. In the Swedish Event Database, you can also list the horse as Andalusian.

Many PRE breeders and owners see it as a great insult if anyone calls their horses a Andalusian, because the name have received such a negative sense in the PRE world. It would kind off be like to asks if the person is breeding crosses or crossbreeds. : P

Kommentera här: